• IgnacioStaIgnacioSta June 2017
    Minecraft jest gr_ bardzo nietypow_ jak na obecne standardy i przyzwyczajenia wi_kszo_ci graczy. Mog_oby si_ wydawa_, _e gra oparta jedynie na kwadratach mog_aby si_ nie przyj__ i zosta_ skre_lona na samym pocz_tku. Jednak_e w sytuacji gry Minecraft reakcja graczy by_a nietypowa - nie tylko przyj_li bardzo pozytywnie sam jeden tytu_, dodatkowo gra podbi_a rzesze fan

Добро пожаловать!

Похоже, что Вы здесь впервые. Если хотите поучаствовать, нажмите на одну из этих кнопок!

Войти Зарегистрироваться